شرکت وارتان تجارت پارسیان

قیر پالایشگاهی

قیر ۶۰/۷۰

تعریف : قیری است که از طریق انجام فرآیند اکسیدآسیون بر روی وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر که از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود) در واحد های قیر سازی به دست می آید به نحوی که درجه نفوذپذیری (نوعی آزمایش برای تعیین مقدار سفتی قیر) آن بین ۶۰ تا ۷۰ باشد.

کاربرد: استفاده در راهسازی برای مناطق معتدل عمده ترین کاربرد متداول این نوع محصول است.

آنالیز قیر 60/70

 

 

 قیر ۱۰۰-۸۵

 تعریف : قیری است که از طریق انجام فرآیند اکسیدآسیون بر روی وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر که از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود) در واحد های قیرسازی به دست می آید به نحوی که درجه نفوذپذیری (نوعی آزمایش برای تعیین مقدار سفتی قیر) آن بین ۸۵ تا ۱۰۰ باشد.

کاربرد: استفاده در راهسازی برای مناطق سردسیر، عمده ترین کاربرد متداول این نوع محصول است.

85-100